Privacy policy

Van Dalen Huissen B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met.

Van Dalen Huissen B.V. zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de uw persoonsgegeven zijn beveiligd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • U wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de levering van producten en/of diensten aan u of door ons zijn verkregen doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn:

 • uw naam
 • uw adres
 • contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • overige gegevens, zoals gegevens van uw account op Twitter, LinkedIN of andere social media diensten
 • het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook ons cookie statement)

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.

 • Het uitvoeren van een overeenkomst.

Toelichting:
Als u met ons een overeenkomst sluit vragen wij om uw contactgegevens. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor facturatie.

 • Het onderhouden van contact met u.

Toelichting:
Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd, verzenden van nieuwsbrieven, updates en uitnodigingen voor events.

 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Toelichting:
Wij voorzien u graag van relevante informatie. Voor dit doel analyseren wij de volgende gegevens:
– Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Van Dalen Huissen B.V. en u, bijvoorbeeld via de onze website.
– Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die Van Dalen Huissen B.V. verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Zie ook “Gebruik van cookies”.

 • Het analyseren van het gebruik van onze website.

Toelichting:
De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

 • Het verbeteren en beveiligen van onze website.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • toestemming
 • op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
 • een gerechtvaardigd belang

Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u met ons een overeenkomst heeft gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die – uitsluitend in onze opdracht – persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Uw rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u daarvoor contact met ons op. Wij kunnen u verzoeken om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Solliciteren bij Van Dalen Huissen B.V.

Door te solliciteren verleen de sollicitant toestemming aan Van Dalen Huissen B.V. dat zijn of haar sollicitatiegegevens gedurende de sollicitatieprocedure worden bewaard. Van Dalen Huissen B.V. zal deze gegevens uiterlijk 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure vernietigen.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@vandalenhuissen.nl of ons te bellen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Pin It on Pinterest