KAM-MVO

Kwaliteit | Arbo | Milieu | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Het KAM-zorgsysteem is opgezet conform NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA**-eisen, waar nodig geïntegreerd met SC-530 asbest verwijderen, uitvoering bodemsanering SIKB protocol 7001 en 7004, veilig en milieukundig slopen SVMS-007, BRL 2506 en CE-markering NEN-EN-12620 voor het produceren en leveren van granulaten. Daarnaast voldoet ons kwaliteitssysteem aan de eisen van de CO2 prestatieladder niveau 4.

Van Dalen voldoet aan alle eisen ten aanzien van bovenstaande certificeringen:

 • NEN-EN-ISO 9001:2015;
 • VCA**;
 • SC-530/ 2008 asbest verwijderen;
 • Bodemsanering SIKB protocol 7001 en 7004;
 • Veilig en milieukundig slopen SVMS-007;
 • BRL 2506;
 • CE-markering NEN-EN-12620;
 • CO2 Prestatieladder Niveau 4

CO2 Prestatieladder

Van Dalen Huissen B.V. is CO2-prestatieladder niveau 4 gecertificeerd. Het certificeren volgens deze CO2-prestatieladder is voor ons een extra stimulans om de reductiedoelstellingen en -initiatieven verder uit te breiden. De belangrijkste doelstellingen zijn het terugbrengen van het brandstofverbruik van het wagenpark en het reduceren van het elektriciteitsverbruik.De directie stelt hiervoor de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar. Medewerkers worden opgeleid en getraind, zodat zij binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebied een bijdrage leveren aan de uitvoering van het milieubeleid. Dit vergt immers de inzet van de gehele organisatie.

Duurzaamheid

Duurzaamheid blijft voor Van Dalen Huissen B.V. een prioriteit. We trachten ons op dit punt maximaal te onderscheiden. Dit doen we niet alleen door met onze kennis en advisering afvalstromen terug te dringen en afvalstromen gescheiden in te zamelen, maar ook door het maximaliseren van hergebruik van (mono)stromen zoals: puin, beton en asfalt.Natuurlijk spannen wij onszelf ook in om het milieu met onze activiteiten zo min mogelijk te belasten. Zo hebben wij geïnvesteerd in schonere auto’s, machines en roetfilters om de emissie te minimaliseren en het verbruik te verminderen. Ook proberen wij met een efficiëntere planning van onze voertuigen en machines en minder draaiuren het milieu minder te belasten.Voor het recyclen van materialen heb je zuivere afvalstromen nodig. Dit begint met de scheiding bij de bron, maar natuurlijk is ook onze eigen sortering van belang. Een groot gedeelte van bouw- en sloopafval bestaat uit beton, steenpuin en asfalt. Deze afvalstromen worden op ons eigen terrein gerecycled tot toepasbaar materiaal in de wegenbouw en als grondstof in de beton- en asfaltindustrie. Van Dalen Huissen B.V. heeft hierin al jarenlang knowhow opgebouwd door op grote schaal betonafval te recyclen en te hergebruiken als grondstof.Samen met onze klanten zoeken wij naar klantgerichte en innovatieve en duurzame oplossingen voor afval- en grondstofvraagstukken.Van Dalen Huissen B.V. werkt met uiterst gemotiveerde en kwalitatief goed opgeleide medewerkers, die op een verantwoorde manier hun functie vervullen. Een actief veiligheids- en milieubeleid wordt gevoerd ter voorkoming van ongevallen en persoonlijk letsel en het voorkomen van milieuschades, waarbij de veiligheid voor derden wordt gewaarborgd.

Missie

Van Dalen Huissen B.V. streeft naar oplossingen voor haar activiteiten om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving. Samen moeten we werken aan een schonere omgeving. Deze missie is de basis voor het te voeren beleid.

In het kader van hiervan stelt Van Dalen Huissen B.V. zich tot doel om voortdurend:

 • met onze dienstverlening een belangrijke bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving;
 • ontwikkelen van efficiëntere, hoogwaardige en duurzamere bedrijfsprocessen;
 • zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving;
 • te streven naar een rendabele bedrijfsvoering, zodat continuïteit wordt gewaarborgd;
 • te streven naar klanttevredenheid;
 • milieubelasting van lucht, water en bodem te beperken.
 • door het voortdurende uitdragen van ons beleid, alsmede het doorvoeren van maatregelen, leveren wij onze bijdrage.

Ambities

Intern hebben wij een aantal doelstelling geformuleerd. De belangrijkste zijn:

 • medewerkersonderzoek uitvoeren;
 • klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren;
 • toolboxen houden;
 • werkplekinspecties;
 • gedragscodes actualiseren;
 • ziekteverzuim laag houden;
 • streven naar het behouden het uitblijven van ongevallen met verzuim;
 • investeren in schoner materieel;
 • bedrijfsprocessen verder optimaliseren;
 • duurzamere kantoorartikelen gebruiken.

VAN DALEN HUISSEN B.V.

LOCATIE LOOVEER
Looveer 1D
6851 AJ Huissen

Postadres
Postbus 26
6850 AA Huissen

Contact
Telefoon: 085 06 40 004
Email: info@vdh-bv.nl

Vind ons ook op:
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vandalenhuissenbv/
Facebook: https://www.facebook.com/Van-Dalen-Huissen-BV

VAN DALEN SLOOP EN ASBEST B.V.

LOCATIE HANDELSTRAAT
Handelstraat 7
6851 EH Huissen

Postadres
Postbus 59
6850 AB Huissen

Contact
Telefoon: 085 06 40 011
Email: info@vdsloopasbest.nl

Pin It on Pinterest